Vrij van alcohol met Baclofen?

Chain break thumb

Welkom op mijn website. Hier geef ik informatie over alcoholverslaving en het medicijn Baclofen. Een medicijn is niet voldoende om een einde te maken aan een alcoholverslaving. Toch verdient Baclofen speciale aandacht. Voldoende onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat Baclofen het verreweg meest effectieve medicijn is bij de behandeling van verslavingen. Toch wordt Baclofen niet of nauwelijks ingezet bij de meeste behandelingen die in Nederland worden aangeboden. Wat is er aan de hand?

Baclofen is goedkoop omdat het patent op dit medicijn reeds lang verlopen is. Dit betekent dat er geen geld aan te verdienen is en zoals zo vaak vervalt daarmee de interesse om er wat mee te doen. Uiteraard is dit niet in het belang van mensen die hulp zoeken bij het beëindigen van hun verslaving. Voor mij is er geen enkel financieel belang, alleen de wens om mensen zo goed mogelijk te helpen. Stoppen met een alcoholverslaving betekent dat je een nieuw leven kunt beginnen. Die kans verdient iedereen te krijgen.

Deze website is gestart in oktober 2013. Sindsdien is er veel progressie geboekt in de acceptatie van Baclofen als medicijn tegen alcoholverslaving, vooral in Frankrijk.  Daar is Baclofen officieel geregistreerd als medicijn tegen alcoholverslaving waardoor iedere Franse huisarts het mag voorschrijven. In Nederland zijn we zo ver nog niet, maar er zijn goede mogelijkheden.

Ik zal op deze website regelmatig berichten plaatsen over allerhande zaken betreffende alcoholverslaving en Baclofen. Abonneer je via e-mail op dit blog om up-to-date te blijven, geef een Like op mijn Facebook pagina of neem contact met me op voor meer informatie. Verder lezen? Begin bij Introductie.

1 reactie

Onthouden apothekers Baclofen cliënten van goede zorg?

Moeten Nederlandse apothekers een Frans Baclofen recept honoreren? Wij vroegen het de apothekersorganisatie.

Met dank aan het knullige Baclofen onderzoek van de Universiteit van Amsterdam is in Nederland een behandeling met Baclofen in een dosering hoger dan 80 Mg/dag niet meer mogelijk. En dus zijn we uitgeweken naar Parijs. Met een recept van een Franse arts hebben we nu twee keer onze neus gestoten. Moet een Nederlandse apotheek een Frans Baclofen recept honoreren? We de KNMP (Nederlandse apothekersorganisatie) om een reactie gevraagd. We kregen snel een uitgebreide reactie. Lees hieronder onze vragen en de antwoorden van de KNMP.

Vraag 1:
Hoe gaat de KNMP om met de vraag van een patient om levering van een recept uit een andere EU-lidstaat afkomstig, van een beroepsbeoefenaar in de zin van art 6.14 Regeling Geneesmiddelenwet, en die alle gegevens bevat zoals genoemd in de bijlage van richtlijn 2012/25/EU?

De KNMP is de beroepsvereniging voor apothekers en ontvangt zelf geen recepten. De apotheker heeft zijn eigen bevoegdheid en verantwoordelijkheid. Binnen de EU geldt erkenning van recepten van in EU bevoegde voorschrijvers, dat betekent dat een recept van buiten Nederland, maar binnen de EU, in die zin ook in Nederland geldig is. Maar het blijft altijd, ook met Nederlandse recepten, de vraag of de apotheker het verantwoord vindt dit voorgeschreven geneesmiddel aan de patient ter hand te stellen. De erkenning geldt niet voor bijzondere recepten zoals opiaatrecepten. Bij opiaten zal er dus reden tot extra terughoudendheid zijn.

Wij adviseren onze leden ieder aangeboden recept zorgvuldig te controleren en te toetsen of het verantwoord is over te gaan tot ter hand stelling. De KNMP heeft hiervoor de Richtlijn Ter hand stellen opgesteld; https://www.knmp.nl/praktijkvoering/bekostiging/begeleidingsgesprek-nieuw-geneesmiddel/knmp-richtlijn-ter-hand-stellen/at_download/file_1


Vraag 2:
Hoe zou volgens de KNMP de apotheker moeten omgaan met de vraag van een patiënt om een recept te leveren afkomstig van een Franse arts die een bepaalde dosering Baclofen voorschrijft, welke dosering de in Nederland gehanteerde richtlijn van maximaal 80mg/dag overstijgt en welk recept alle gegevens vermeld als genoemd in de bijlage van richtlijn 2012/25/EU?

Wij adviseren onze leden de richtlijnen aan te houden en ieder aangeboden recept zorgvuldig te controleren en vanuit hun professionaliteit eveneens een zorgvuldige beoordeling te doen of het verantwoord is het middel ter hand te stellen aan de persoon die zich aan de balie meldt. 

Vraag 3:
Indien de KNMP van mening is dat apothekers een buitenlands recept voor Baclofen niet hoeven te honoreren, ben ik benieuwd naar de grondslagen volgens welke de KNMP meent dat een apotheker een dergelijk recept kan weigeren, dan wel dat de apotheker als extra voorwaarde voor ter hand stelling kan eisen dat een dergelijk recept door een Nederlands arts wordt mede-ondertekend.

Een apotheker is niet verplicht elke zorgvraag in behandeling te nemen. Bijvoorbeeld in situaties die tegenstrijdig zijn met of buiten de professionele standaard vallen. De professionele standaard beschrijft wat onder goede zorg en goed zorgverlenerschap van apothekers wordt verstaan. Wanneer de apotheker bijvoorbeeld wordt gevraagd handelingen te verrichten die schadelijk zijn voor patiënten, dan gaat dit in tegen zijn beroepsethiek, zoals beschreven bij de kernwaarden in het Handvest van de apotheker. Een ander voorbeeld is wanneer oneigenlijk gebruik van geneesmiddelen wordt vermoed, zoals bij fraude, een vervalsing van een recept en / of diefstal van receptenpapier. In geval van dit soort misbruik doet de apotheker aangifte of meldt hij het voorval bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zo mogelijk neemt de apotheker het recept in of maakt er een aantekening op, zodat het niet elders alsnog kan worden gebruikt.

Bij twijfel over het recept, middel, dosering etc., kan er in meeste gevallen overleg worden gepleegd met de voorschrijver door de apotheker. Bij buitenlandse recepten kan dit in de praktijk lastig blijken. Het niet kunnen verifiëren van de bevoegdheid, het niet kunnen uitvoeren van medicatiebewaking of een taalbarrière waardoor overleg met de voorschrijver lastig wordt, kunnen redenen zijn waardoor een apotheker het niet verantwoord vind om over te gaan tot ter hand stelling van het recept. De apotheker draagt een eigen aansprakelijkheid en moet zijn ter hand stellingen derhalve kunnen verantwoorden. Het is dan ook toegestaan voor een apotheker om bij enige twijfel het recept te weigeren en de patiënt naar een lokale arts te verwijzen om de gekozen behandeling te laten toetsen.

Een complicerende factor is dat het hierin gaat om off-label voorschrijven (een hogere dosering dan in NL geregistreerd). Het buiten de door het College geregistreerde indicaties voorschrijven van geneesmiddelen is op grond van art 68 Geneesmiddelenwet alleen geoorloofd wanneer daarover binnen de beroepsgroep protocollen of standaarden zijn ontwikkeld. Als de protocollen en standaarden nog in ontwikkeling zijn, is overleg tussen de behandelend arts en apotheker noodzakelijk. Dat de apotheker daarom met de voorschrijver wil (moet) overleggen ligt voor de hand en zal de terughoudendheid van de apotheker in dit geval kunnen versterken.

Conclusie en vervolg

Of een Nederlandse apotheker een Frans Baclofen recept moet honoreren, is een verantwoordelijkheid van de apotheker. De KNMP heeft er richtlijnen voor opgesteld. Die geven aan dat de apotheker in overleg te treden met de voorschrijvend arts bij twijfel aan het recept. Dit moet dan wel mogelijk zijn en de verificatie moet de apotheker er van overtuigen dat hij het medicijn verantwoord ter beschikking stelt.

Onze cliënten hebben moeten ervaren dat hun apotheker het Franse Baclofen recept domweg niet honoreert. De apotheker hebben ook geen contact willen opnemen met de voorschrijvend arts. Naar onze mening handelen de apothekers hiermee in strijd met de KNMP richtlijnen. Bovendien ook in strijd met de Europese wetgeving. Onze cliënten wordt hierdoor goed zorg onthouden.

Natuurlijk laten we het hier niet bij. Wij zullen de recepten nog eens aanbieden bij de apothekers. Daarbij zullen we vriendelijk verwijzen naar de richtlijnen en wetgeving. Wij zijn benieuwd wat er deze keer gebeurt.

Geen reacties

Nederlandse apothekers geven nul op het recept

Handelen apothekers in strijd met de Europese wet?

Eindelijk heb je een recept voor een hogere dosering Baclofen. Keurig via een gerenommeerde Franse arts. Je gaat er mee naar een Nederlandse apotheek. Dan blijkt de Nederlandse apotheek aanvullende eisen te hebben. Er moet een handtekening van een Nederlandse arts op het recept staan. Bovendien zijn zij van mening dat de dosering te hoog is. Na de artsen, hebben de apothekers er ook geen zin in. Mag een Nederlandse apotheker een Frans recept wel weigeren?

E-Health

E-Health, het verlenen van medische zorg op afstand, is een speerpunt van het EU beleid. Met de huidige audio-visuele ICT middelen is een fysiek bezoek aan een dokter vaak niet meer nodig. Bovendien wil de EU voor de zorg binnen Europa gelijke spelregels van toepassing laten zijn binnen de aangesloten landen. Dat past binnen de hoofddoelstelling van de EU: vrij verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal. Na wat zoekwerk binnen de Europese wetgeving op dit terrein, lijkt de wet in lijn met de ambities te zijn. Apothekers moeten een recept van een arts uit een andere lidstaat honoreren.

Europese wetgeving

Op de website van het CAK vinden we al snel antwoorden. De Regeling Geneesmiddelenwet, paragraaf 8, art. 6.14 lid 2 stelt dat apothekers recepten afkomstig van andere lidstaten moeten honoreren. Het recept moet aan een aantal voorwaarden voldoen (als gespecificeerd in de bijlage van richtlijn 2012/25/EU). Niets bijzonder op dat punt. De recepten die uitgeschreven worden door de Franse arts, voldoen daar aan. Bovendien worden er geen uitzonderingen benoemd. Dus gaan wij eens navraag doen bij de overkoepelende apothekersorganisatie, de KNMP.

Word vervolgd.

Geen reacties

Wie gaat er mee naar Parijs?

Pak je kans op een behandeling met Baclofen

Regelmatig krijg ik van lezers van deze website de logische vraag waar ze behandeld kunnen worden met Baclofen. Sinds enkele jaren moet ik dan zeggen, in Nederland?, nergens. Of, als je mazzel hebt, met een beperkte dosering. In veel gevallen een te lage dosering om effectief te zijn. Gelukkig houden de mogelijkheden niet op bij de grenzen van Nederland. We hebben al enkele mensen met succes door kunnen verwijzen naar Parijs. Naar een Franse specialist die maar één doel voor ogen heeft: jou van je verslaving afhelpen. Een fysiek bezoek aan Parijs is een optie, maar veel kan ook al op afstand. E-health heet dat dan, nota bene zelfs speerpunt in het Europese gezondheidsbeleid. Dus, wie gaat er mee naar Parijs?

Nederland wil niet

Met de publicatie van de resultaten van het Baclofen onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) enkele jaren geleden, heeft de verslavingszorg de deur dichtgegooid. Conclusie van het onderzoek: Baclofen werkt niet beter dan de gangbare psychotherapeutische behandelingen. Hierdoor is een behandeling met Baclofen in Nederland vrijwel nergens meer mogelijk. En als zij niet willen, durven huisartsen hun handen er ook niet aan te branden. Logisch.

De argumenten om in Nederland niet te behandelen met Baclofen zijn allerminst overtuigend. Ik heb er al veel over geschreven op deze website. Ik ga er hier niet verder op in. Het gaat er om dat je recht hebt op de meest kansrijke behandeling. Als dat niet in Nederland kan, zoeken we het elders. Elders is in dit geval Parijs. In een open Europa, en met hulp van alle audio- en visuele hulpmiddelen gaat dat gelukkig prima.

Parijs

Een bezoeker van deze website is een jaar of twee geleden in de auto gestapt en naar Parijs gereden. Daar heeft hij een arts bezocht die al langer behandelt met Baclofen. Deze arts heeft al meer dan duizend patiënten behandeld en ziet dus dagelijks het effect. Ruim 60% van de mensen ondervindt een wezenlijke verbetering bij een behandeling van Baclofen. De zware drinkers, matigen, de matige drinkers, stoppen etc. (classificatie volgens de WHO, de wereld gezondheidsorganisatie). Dat zijn resultaten die reden zijn het iedereen te gunnen deze behandeling te proberen. Houd daarbij voor ogen dat het effect van Baclofen per persoon sterk kan verschillen. Dat geldt voor de werking op de alcoholzucht, maar ook voor de bijwerkingen. Er zijn helaas geen garanties.

Wij verwijzen nu mensen door naar deze Parijse arts. Hij is toegankelijk en graag bereid Nederlandse patiënten te helpen. Een bezoek aan Parijs is mogelijk, maar videobellen kan ook. Voordeel van de eerste optie is dat je de Baclofen direct bij de Franse apotheek op kan halen en mee naar huis kunt nemen. Natuurlijk start de behandeling met een intake. Daarbij beoordeelt de arts of je met Baclofen behandeld kunt worden. In het behandeltraject wordt je vervolgens natuurlijk door hem begeleid.

Aanmelden

Heb jij interesse in deze behandeling? Neem dan contact op via het contactformulier en geef je contact gegevens aan ons door. Bellen is vaak de beste optie. Wij bemiddelen slechts en behandelen dus niet zelf.

1 reactie

Baclofen niet meer in de kinderschoenen

Informatie over Baclofen steeds beter en vollediger

We zijn al een tijdje bezig met Baclofen als middel bij alcoholverslaving. Met ‘we’ bedoel ik natuurlijk niet alleen deze website. In Frankrijk is bijvoorbeeld gewoon een praktijk gaande waar inmiddels jarenlange ervaring bij duizenden patiënten is opgedaan. In Australië heeft Amanda Stafford een praktijk en een website die een schat aan informatie bevat. En een bezoek aan Wikipedia webpagina over Baclofen leert dat deze ook veel verder is dan ‘een medicijn tegen spasmen’. De Nederlandse bijdrage aan deze pagina heeft een uitstekend informatief stuk opgeleverd over Baclofen en verslaving.

Amanda Stafford

Amanda Stafford is een Australische arts die op de Eerste Hulp veel ervaring heeft opgedaan met de gevolgen van alcohol misbruik. In haar zoektocht naar hulp stuitte zij op Baclofen als het minder bekende middel, maar met veel veelbelovende verhalen op internet. Uiteindelijk is zij in 2015 begonnen met het behandelen van patiënten. Met zo veel succes dat zij inmiddels Baclofen enthousiast promoot onder andere met haar website baclofentreatment.com. De website geeft een schat aan informatie. Er uit gepikt heb ik het ‘praktische protocol voor het voorschrijven van Baclofen bij alcoholverslaving‘. Een uitstekende handleiding voor huisartsen (als ze durven) of mensen die het zelf gaan doen (als het niet anders kan).

Baclofen tegen angst en alcoholzucht

Wat ik erg goed vind aan het protocol van Stafford is het onderscheid dat zij maakt tussen het effect van Baclofen op angst en verslaving. Baclofen werkt angst (spanning) verminderend en onderdrukt de zucht naar alcohol. Een dubbele werking dus. En duidelijk is dat angst een aanjager is van het gebruik van middelen. Goed om te weten dat Baclofen in lagere doseringen al spanning verminderend werkt. Zelf merkte ik dit effect al bij 30 Mg/dag. Ik gebruik nu nog steeds Baclofen vanwege dit effect en heb er tot mijn grote geluk het antidepressivum voor ingeruild!

Bijwerkingen

In het protocol ook aandacht voor de bijwerkingen van Baclofen en aanvullende behandelingen van de bijwerkingen. Mijn ervaring is dat de bijwerkingen individueel erg kunnen verschillen. Slaperigheid is veel voorkomend, maar moeite met slapen komt kennelijk ook veel voor. Stafford adviseert dan Baclofen niet voor het slapen in te nemen. Ik doe dit juist wel omdat het mij juist goed doet slapen. Voor de Baclofen slecht slapers schrijft zij Mirtazapine voor wat ik in de laagste dosering (7,5 Mg) ook wel gebruik.

Onlangs ben ik hier helemaal mee gestopt. Ik vermoedde dat hardnekkige slaapaanvallen werden veroorzaakt door de Mirtazapine (en dus niet door de Baclofen). De slaapaanvallen zijn goeddeels verdwenen. Maar ik werd verrast door het wegvallen van wat kennelijk bijwerkingen van Mirtazapine zijn geweest. Ik eet minder, heb minder behoefte aan zoet en mijn libido wordt minder onderdrukt. En dat met een dosering van slechts 7,5 Mg waar Stafford standaard 30 Mg voorschrijft. Antidepressiva zijn waarschijnlijk de kampioenen van de bijwerkingen. Het zou goed zijn daar voorzichtiger te zijn met voorschrijven. In plaats van zo moeilijk te doen over Baclofen.

Wat voor mij een opvallend en positief effect van Baclofen is, is dat het mij een soort van positieve energie geeft. Zelfvertrouwen, de moed om alles weer aan te kunnen. Maar ik ken ook mensen die bijna het tegenovergestelde ervaren. De conclusie zal hier weer zijn dat mensen sterk verschillend op medicijnen kunnen reageren.

De Baclofen Wikipedia pagina

Na wat langer de Baclofen Wikipedia pagina niet gelezen te hebben, werd ik positief verrast door de inhoud ervan. Waar vroeger de werking tegen een alcoholverslaving zijdelings werd genoemd, gaat de pagina hier nu voornamelijk over. Goede informatie over Baclofen, maar ook over verslaving. Opvallend bovendien dat de auteurs Nederlands zijn.

Waar Stafford nadrukkelijk aandacht besteed aan de tweevoudige werking van Baclofen (angst remmend en zucht onderdrukkend), doen de auteurs dat op de Wikipedia niet. In twijfel wordt getrokken of Baclofen effectief is bij verslaving waarbij sprake is van een onderliggende psychische aandoening. Mijn persoonlijke ervaring is dat het juist daar zeer effectief kan zijn. Onderliggend aan mijn verslaving was een angststoornis (OCD) waar ik Baclofen mijn persoonlijke wondermiddel kan noemen. Ik zeg bewust ‘persoonlijk’ want iemand anders zou niks kunnen merken.

Ook de Baclofen onderzoeken komen aan bod, inclusief die van de UvA. De auteurs houden het natuurlijk netjes, maar wijzen fijntjes op het verschil tussen patent houdende medicijnen en het patentloze Baclofen in relatie tot de bereidwilligheid van de verslavingszorg om ze te gebruiken. Er wordt gesteld dat patiënten door Jellinek verstoken worden van een potentieel levensreddend medicijn. Terwijl wel vastgehouden wordt aan weinig effectieve medicijnen en behandelmethoden (12 stappen model).

Tja, ik weet er alles van, ik heb de kansloze behandeling van de Jellinek twee keer ondergaan. Een time-out, dat is het, een behandeling kun je het niet eens noemen.

Ik zou nog wel wat willen toevoegen aan de Wikipedia pagina over Baclofen. Maar liever nog kom ik in contact met auteurs. Ze zijn van harte uitgenodigd zich te melden als ze dit lezen.

1 reactie

Op zoek naar een behandeling met Baclofen.

Een persoonlijk verslag van ervaringen met de Nederlandse verslavingszorg

Een lezer van deze website besloot, na van alles geprobeerd te hebben, dat hij een behandeling met Baclofen wilde proberen. Na zijn bijzondere aaneenschakeling van ervaringen, heeft hij het op papier gezet om het met jullie te delen. Hieronder volgt het relaas van een zoektocht naar een behandeling met Baclofen in de Nederlandse verslavingszorg.

Ik wil mijn verhaal delen om anderen te helpen met hun probleem. Ook om de vele misstanden, bureaucratie en halsstarrigheid in de verslavingszorg bloot te leggen. Ik ben geen medicus en derhalve is mijn advies gebaseerd op mijn persoonlijke ervaringen en kan ik niet instaan voor het effect op anderen van mijn ervaringen. Alhoewel ik in mijn jonge jaren met feestjes en carnaval wel eens uit de boot ging met drank, had ik verder nooit problematische problemen met alcohol consumptie. Tot dat ik rond mijn 26e regelmatiger ging drinken. Eerst alleen in het weekend en daarna sloop het er snel in dat ik door de weeks ook ging drinken. Uiteindelijk werd het iedere avond en dronk ik per dag ook steeds meer. Op het laatst was het in de avond al snel 6 tot 8 flesjes bier en geregeld zelfs nog meer. De hunkering was zo groot dat ik geen dag de drank kon overslaan.

Ik realiseerde mij dat het zo niet verder kon en besloot na vele jaren hulp te gaan zoeken. De huisarts verwees mij naar de IrisZorg in Nijmegen. De vele gesprekken die ik er had boden mij weinig soelaas.

IrisZorgIn de avond was ik immers thuis en de gang naar de koelkast (of supermarkt) was snel gemaakt. Iets in mij hunkerde zo sterk naar de alcohol dat ik tegen de muur op vloog als ik daar geen gehoor aan gaf. Uiteindelijk kreeg ik Campral wat moest helpen de zucht te remmen. Ik had er geen effect bij. Daarna kreeg ik Refusal. Dan laat je het drinken wel, want dan wordt je erg ziek. Echter na een paar dagen begon ik enorm naar knoflook te ruiken en had een vieze smaak in de mond. Beiden kunnen bijverschijnselen zijn van dit middel, maar ik had de pech het te hebben. Uiteindelijk ben ik gestopt met dit middel en de therapie.

Ik bleef echter vechten tegen het drank gebruik, alleen stoppen of minderen lukte maar niet. Ik sloot mij aan bij een online forum om daar tips en steun te zoeken. Daar las ik over het middel Baclofen. Hoe meer ik daar over ging zoeken en lezen op internet, hoe meer dit middel mij aansprak en ik er in geloofde. Ik besloot om het met dit middel te gaan proberen. Dat was echter gemakkelijker gezegd dan gedaan…

De huisarts wilde het niet voorschrijven en verwees mij weer terug naar de IrisZorg. Daar vertelde ik mijn wens om Baclofen te gaan proberen. Het werd tijdens de intake niet afgewezen en dit was zeker een optie. Toen de behandelingen van start gingen draaide deze belofte bij en kreeg ik eerst de middelen voorgeschreven die ik al eerder zonder enig succes had geprobeerd (!) Dus weer Campral die niets deed en later Refusal met dezelfde vervelende bijwerkingen. Na wederom verloren maanden schreef de arts bij IrisZorg mij uiteindelijk na veel aandringen Baclofen voor. Maar maximaal 10 mg per dag (!) Daarvan wist ik met alle opgedane kennis al dat deze dosis veel te laag was om maar enig effect te verwachten. Maar ik moest het toch eerst maar eens een maand gaan proberen (en de teller liep daar natuurlijk door met mij als cliënt) 

Uiteraard gaf deze dosis geen effect en bij het volgende consult vroeg ik ook om te gaan verhogen. Hier wilde men niet in meegaan en men raadde mij aan verder te gaan met de therapie, die dus tot 2x toe bewezen niet had geholpen (!) Dit was het moment dat ik ging twijfelen of het hier wel echt te doen was om mij van mijn probleem af te helpen. Was het om inkomsten te genereren of om het typische Nederlandse trekje van ‘waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan?’ en eigenwijs vasthouden aan wat jij denkt dat goed voor een ander is ? In ieder geval was het niet te doen om te kijken wat er in mijn belang het beste zou werken. Teleurgesteld heb ik het daar afgesloten en ging ik op zoek naar een andere instantie die mij wel wilde helpen om Baclofen voor te schrijven.

Ik belde naar Momentun in Nijmegen en maakte mijn wens kenbaar. Er werd niet afwijzend gereageerd en ik haalde de verwijzing bij de huisarts op en maakte de afspraak voor de intake. MomentumNa een paar uur gesproken te hebben met begeleidsters en een psychiater kwam ik bij de behandelaar. Deze deelde mij mede dat ik geen Baclofen voorgeschreven ging krijgen, maar dat ik een traject van 6 weken moest volgen in een kliniek in Zuid Afrika (!) Het vliegticket moest ik zelf bekostigen en de zorg aldaar viel onder de basisverzekering. Ik maakte kenbaar dat dit geen optie was, mede vanwege mijn werk (wat ik gelukkig nog normaal kon uitvoeren). Daarnaast voelde ik mij totaal niet gelukkig bij het idee voor vele weken uit mijn vertrouwde omgeving gehaald te worden.

Maar de argumenten van de patiënt waren blijkbaar niet van belang. Men hield vast aan hun voorstel en de Baclofen kreeg ik wederom niet voorgeschreven. Ook hier werd blijkbaar het commerciële belang boven het belang van de patiënt gesteld. Dat bleek helemaal toen ik later bij de zorgverzekering zag dat men ruim 1.100 Euro (!) had gedeclareerd voor een paar uurtjes intake. RekeningDit had ik gemeld aan de zorgverzekeraar die dit ook buitensporig vond, maar blijkbaar opereerde men net binnen de grenzen van de wet en hadden ze die grens maximaal benut. Ik liet het maar weer gaan na deze zoveelste teleurstelling.

Enige tijd later deed ik opnieuw een poging en probeerde het bij Trubendorffer in Nijmegen. Vanwege de eerdere ervaringen had ik Trubendorfferexpliciet aangegeven dat ik perse met de Baclofen wilde beginnen. Ik kreeg te horen dat men wel bekend was met dit middel en dat het zeker tot de mogelijkheden behoorde. Nogmaals aangegeven dat ik dit echt wilde proberen en dat het mij al 2x eerder onthouden was ondanks toezeggingen, maar ik kreeg te horen dat het zeker bespreekbaar was.

Vol goede moed dus de verwijzing gehaald en de afspraak gemaakt voor de intake bij Trubendorffer. Na een gesprek met de behandelaars, volgde het gesprek met de psychiater. Zij stelden voor pas met de behandeling te beginnen als ik reeds een aantal weken volledig abstinent (nuchter) zou zijn (!?) Maar dan had ik hen toch niet meer nodig als dit mij op eigen kracht zou lukken was mijn reactie. Jawel, want dan zouden zij mij leren om niet terug te vallen. Dit was wel een hele aparte insteek van verslavingszorg. Maar goed, als ik abstinent zou worden met behulp van Baclofen, zou een therapie daarna zeker wel zinvol kunnen zijn. Maar u raadt het al…. ook zij wilde het uiteindelijk niet voorschrijven.

Ik begon langzamerhand te vermoeden dat het afnemen van intakes een lucratieve bezigheid is waar forse bedragen voor geclaimd kunnen worden. Ik was ondertussen helemaal klaar met de hele verslavingszorg. Het kon geen toeval meer zijn om 3 identieke ervaringen mee te maken. Winst makenDe verslavingszorg is een grote commerciële instelling waarbij het grootste belang in eerste instantie het genereren van zoveel mogelijk inkomsten is en het belang van de patiënt is daar ondergeschikt aan.

Uiteindelijk kwam ik op deze site uit en las het verhaal van Sjoerd. Dit alles was zeer herkenbaar en bevestigde mijn beeld wat ik ook inmiddels had van de verslavingszorg. Ik kon van hem het boek van dr Ameisen overnemen dat ik niet meer kon bestellen via internet. Verder gemotiveerd door de bevindingen in dit boek ben ik op zoek gegaan naar een arts die het wilde voorschrijven. Uiteindelijk had ik deze gevonden en deze arts, die wel op wat grotere afstand zat, wilde mij helpen met het voorschrijven en begeleiden in het Baclofen gebruik.

Vol goede moed ben ik er mee begonnen en ik kon al vrij snel effect merken (rond de 40 mg/pd) dat de behoefte verminderde en ik minder ging drinken. De behoefte verdween volledig bij een dosis rond de 125 mg. Alhoewel de meeste mensen geen bijwerkingen hadden, kreeg ik die helaas wel. Ze waren ook niet van voorbij gaande aard. Het waren bijwerkingen zoals: -tintelend koud/warm gevoel op de ledematen, – trekkend/schraal gevoel in gezicht, – benauwd gevoel in de mond (alsof je zware sigaren hebt zitten roken), – articulatie (spraak) problemen, – erg vermoeid en een erg “mat” gevoel, – ademhaling stokte soms en – drukkend gevoel in hoofd.De bijwerkingen namen af als ik de dosis halveerde, maar toen kwam ook de zucht weer terug. Uiteindelijk ben ik er mee gestopt na een afbouw periode en kwam helaas de zucht hiermee ook weer terug.

Ik zat in die zelfde periode wel met veel stress door werk en thuis situatie. Waarschijnlijk was dit ook van invloed op de bijwerkingen van Baclofen.Toen ik een paar jaar later thuis kwam te zitten ten gevolge van een burn-out heb ik weer een poging ondernomen om met de Baclofen te starten. De bijverschijnselen kwamen helaas ook weer terug, maar ik merkte dat dit heftiger was na het drinken van veel light frisdrank met aspartaam, hetgeen ik in ruime hoeveelheden dronk. Een zoektocht op internet leerde mij dat de in aspartaam aanwezige stof fenylalanine een interactie met Baclofen heeft. Na het stoppen met deze zoetstof verdwenen de bijwerkingen ook nagenoeg helemaal. Tevens merkte ik dat het beter was om de Baclofen nog rustiger op te bouwen. Ook dit zorgde voor minder bijverschijnselen. 

Ik verhoogde deze keer de Baclofen tot 150 mg per dag en kreeg hiervoor een nieuw recept. Maar toen kwam de volgende tegenvaller. Een apotheker assistente belde mijn behandelaar op en deze was het niet eens dat dit medicijn in deze hogere dosis werd uitgeschreven door iemand op afstand. Ze meldde dat dit eigenlijk via de eigen huisarts verstrekt moest worden (wat dus niet kon). Ik kreeg in eerste instantie dus niet het recept mee. Vervolgens ben ik naar de apotheek teruggegaan en daar de eigenaar gesproken en gemeld dat ik vrij ben om zelf mijn behandelaar te kiezen.
Deze was het daar ook mee eens en uiteindelijk kreeg ik de Baclofen weer mee. Maar weer dus iemand op mijn pad die moeilijk gaat doen.

Uiteindelijk bouwde ik op tot 180mg waarna de zucht verdween. Wel kwamen bij deze dosering toch weer wat bijwerkingen. Ik bouwde daarom af naar 100mg. Wel kwam er weer wat zucht terug, maar het ging best wel goed. Ik kon voor het eerst weer dagenlang de drank laten staan. Volledig absistent lukte niet, want dan moest ik weer verhogen waardoor de bijwerkingen weer terugkwamen. Maar ik was er zo tevreden mee. Ik dronk 2 a 3 keer per week een paar consumpties en dat was een fractie van wat ik normaal dronk.

Ik was ondertussen nog wel thuis ten gevolge van de burn-out en de bedrijfsarts adviseerde mij hiervoor toch naar de  specialistische GGZ te gaan. Afgaande op waar ik het snelst terecht kon kwamen we weer bij Momentum uit in Nijmegen (waar ik een paar jaar eerder tevergeefs om Baclofen had gevraagd). Maar goed, ik kwam daar nu voor mijn mentale klachten en ze zullen mij daarvoor wel niet naar Zuid Afrika willen sturen. Dus ik melde mij daar aan. Ze hadden van mij nog de oude gegevens van de vraag toendertijd naar hulp bij alcoholverslaving en ik meldde dat dit nu goed onder controle was en dat ik nu kwam voor hulp bij mijn mentale problemen. Dit was geen probleem en ik moest enige weken wachten voor de intake. Tijdens de intake werden de gebruikelijke zaken doorgenomen en kwam ook de oude verslaving en het Baclofen gebruik ter sprake. Tot mijn verbazing had de behandelaar nog nooit van Baclofen gehoord (!).

Ik kon na 1 week terugkomen om het behandelvoorstel te vernemen. Een week later ben ik met goede moed er heengegaan in de hoop een traject in te gaan dat mij zou helpen om er mentaal weer sterker uit te komen. Wat schetste echter mijn uiterste verbazing ?! Direct werd mij gemeld dat ze mij wel wilde helpen maar dat ik dan moest stoppen met de Baclofen (!). Volledig verrast, vol ongeloof en ook boos melde ik dat dit niet ging gebeuren en vroeg ik naar de reden. Deze was dat er niet behandeld kon worden als er een verslaving onderdrukt werd. Ik zei dat er juist beter behandeld kon worden op mijn mentale klachten, als ik de drank kon laten staan. Er kwamen allerlei vage redenen en ik begreep dat ze eigenlijk niet wisten in welke categorie mijn mentale klachten te plaatsen (verzekeringstechnisch?). Ik vroeg dus als ik weer zwaar alcohol verslaafd ben, dan hebben jullie een reden mij te behandelen, waarop met ja werd geantwoord (!). Ik had geen klompen aan, anders waren ze zeker gebroken. Waar ging het hier om? Hun gram willen halen vanwege het middel Baclofen dat mensen beter helpt dan hun dure therapieën. Haten ze het middel daarom? Is het een verzekering kwestie? Dat ze makkelijker (en meer) voor een alcohol verslaving kunnen declareren dan voor burn-out klachten? Of is het de eigenwijzigheid die ik al vaker ben tegengekomen en graag moeilijk doen en willen uitmaken wat hun denken dat goed is voor iemand? Wat het ook is, het is in ieder geval niet in mijn belang. En het gaat buiten dit verhaal om te melden tegen welke muren ik aan loop met andere gezondheid problemen, maar daar is een soortgelijk verhaal van te maken.

Al met al heeft het er eerder toe geleid dat ik weer een terugval kreeg, waar ik gelukkig weer uit ben gekomen. Ondertussen loop ik voor de mentale klachten weer bij mijn oude en vertrouwde psychologe en dat gaat prima. Afsluitend kan ik beamen dat Baclofen zeker kan werken bij de hulp bij verslaving. Wellicht niet bij iedereen, maar als het zo’n verstokte drinker als ik, die voorheen nog nooit een dag zonder drank kon, grotendeels kan afhouden van de drank, dan is de werking van Baclofen bij mij bewezen. Het zal alleen een hele toer worden om aan Baclofen te komen, vanwege de grote afkeer tegen dit middel. Een afkeer die mijn inziens komt doordat men een bedreiging ziet in dit middel voor hun verdienmodel en het Nederlandse trekje van moeilijk doen. Het probleem is tevens dat het middel niet geregistreerd staat als medicijn tegen verslaving. Hiervoor zijn grootschalige en kostbare onderzoeken nodig. Er is echter geen 1 farmacie fabrikant die deze miljoenen investeert, daar het middel patent-vrij is en daardoor erg weinig kost, dus de investering komt nooit meer terug. Omdat het middel niet als dusdanig geregistreerd staat, word het “off label” voorgeschreven. Dat wil zeggen dat het wordt voorgeschreven waarvoor het eigenlijk niet bedoeld is. Hierdoor zijn artsen terughoudend ivm mogelijke aansprakelijkheid.

Wel zijn er kleinere succesvolle onderzoeken geweest, maar dat vindt blijkbaar de overheid niet goed genoeg om dit een erkend medicijn tegen verslaving te maken. In Frankrijk is men, mede dankzij Olivier Ameisen, veel verder en is het wel een erkend middel tegen allerlei vormen van verslaving. Ook in de Radboud in Nijmegen zijn testen gedaan met Baclofen bij GHB verslaafden. Een test met 12 personen had een 100% slaging succes. Daarna is met een grootschaligere test gestart in 2014, maar over de uitkomst hiervan is vreemd genoeg niets terug te vinden. Ook over de eerdere kleinschalige test is niets meer terug te vinden.

Naar de reden kunnen we alleen maar gissen.

1 reactie

Waar geen wil is, is geen weg

Nederland heeft geen zin in Baclofen, dus zoeken we het elders

Het medicijn Baclofen heeft mij enorm geholpen mijn alcoholprobleem met wortel en al uit te roeien. Jammer voor deze website, want als alcohol geen rol meer speelt, is de motivatie wat minder er over te schrijven. Vandaar de radiostilte hier, het spijt me. We pakken de draad weer op en dat is nodig.

In Nederland is Baclofen verder in het verdomhoekje gekomen door het voorspelbare resultaat van het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. De verslavingszorg zal opgelucht hebben gereageerd dat de UvA tot de conclusie kwam dat de werking van Baclofen tegen alcoholverslaving nog bewezen moet worden. Psychotherapie is waarschijnlijk net zo effectief. En dus schrijft geen enkele verslavingsinstantie nu nog Baclofen voor. Dan moeten we maar naar het buitenland. Naar Frankrijk bijvoorbeeld, waar de irritatie over wat er in Nederland gebeurt tot het kookpunt is gestegen. We staan dus niet alleen.

Lezers van deze website hebben zich gemeld en aangeboden een bijdrage te leveren. Bijvoorbeeld over ervaringen met de Nederlandse verslavingszorg en over een bezoek aan Parijs waar artsen duizenden patiënten met Baclofen behandelen. De praktische resultaten die daar behaald worden, laten over de effectiviteit van dit medicijn geen twijfel bestaan. Ruim 60% van de alcohol patiënten verbetert aanzienlijk en structureel met behulp van Baclofen. Niet altijd naar volledige abstinentie, maar van ‘zware drinker’ naar ‘gelegenheidsdrinker’ is ook een voorbeeld van een aanzienlijke verbetering. En de praktische resultaten die in Frankrijk geboekt worden, zijn in lijn met de resultaten van de meeste wetenschappelijke onderzoeken die tot nu toe gedaan zijn. Met als uitzondering dus het onderzoek van de UvA.

Ik heb het resultaat van het onderzoek van de UvA voorspelbaar genoemd omdat ik er op basis van persoonlijke ervaringen geen enkele fiducie in had. De Nederlandse verslavingszorg had en heeft helemaal geen zin in Baclofen. De UvA als hoogste ‘onafhankelijke’ instantie gaat niet iets doen wat tegen dat gevoel, en vooral ook die belangen, in gaat. Dat UvA medewerkers allerlei adviesrollen hebben bij commerciële verslavingsklinieken, is daarbij ook nog een teken aan de wand.

Een samenvatting (in het Engels) van de resultaten van het UvA onderzoek is vinden op de website van ScienceDaily. Een paar zaken vallen op. Het onderzoek is feitelijk uitgevoerd door commerciële klinieken, de Baclofen sceptici op voorhand. Twijfelachtig op z’n minst.

In het onderzoek is de behandeling met Baclofen gekoppeld aan psychotherapie. Hoe is ieder denkbaar resultaat van dit onderzoek dan nog te duiden? Word een resultaat nu bepaalt door het gebruik van Baclofen of de gegeven psychotherapie? De onderzoekers trekken de conclusie dat psychotherapie waarschijnlijk net zo effectief is als Baclofen. Ook in de herhaling snap ik die conclusie niet. Het ene heeft niets met het ander te maken, en op basis van dit onderzoek is er geen enkele conclusie te trekken. Dat is nu juist het punt. Niemand schiet iets op met dit onderzoek behalve de Nederlandse verslavingsindustrie. ‘Industrie’ want het is een kwestie van flink geld verdienen aan doorgaans weinig effectieve behandelingen die juist vragen om een nieuwe impuls. Maar dat is niet relevant als het welzijn van de patiënt niet centraal staat.

We pakken de draad dus weer op met deze website. Dat betekent dat we regelmatig verhalen zullen posten op deze website. En meer dan dat. We zullen de weg wijzen naar andere mogelijkheden. Wie een gefundeerde wens heeft met Baclofen behandeld te worden, heeft daar recht op. Het gaat immers om een verslaving die in veel gevallen tot een vroegtijdig einde leidt. Wat verder nog opvalt, is dat het boek van Ameisen ‘Het einde van mijn verslaving’ in het Nederlands nergens meer te krijgen is. We hebben de digitale kopie. Wie dit inspirerende boek wil lezen, kan zich melden.

Als je op de hoogte wilt blijven, abonneer je dan op de website. Reageren kan via het contactformulier.

2 reacties

Alcoholisme wereldcongres Berlijn 2 – 5 sept. 2016

Gaat het Alcohol en Alcoholisme wereldcongres voor een omslag zorgen?

Logo wereldcongres Alcoholisme BerlijnOp het wereldcongres over Alcohol en Alcoholisme zijn op zaterdag 3 september de resultaten van vier grote Baclofen onderzoeken aan bod gekomen. De gemene deler van deze onderzoeken is dat het gaat om onderzoeken waarbij de werking van Baclofen bij alcoholzucht in hogere doseringen (180 Mg per dag en meer) onderzocht is. Met wat kanttekeningen bevestigen de resultaten de werking van Baclofen bij het bestrijden van alcoholverslaving. De hamvraag is nu of het voldoende is. Gaan meer artsen en instellingen Baclofen nu toepassen bij de behandeling?

Vier grote onderzoeken

Onder voorzitterschap van Reinout Wiers en (co) Wim van den Brink zijn de resultaten bekend gemaakt van de Franse onderzoeken Bacloville en Alpadir. Hetzelfde geldt voor het UvA onderzoek in samenwerking met verschillende Nederlandse klinieken. Van het Duitse Baclad onderzoek waren de resultaten al bekend, deze zijn nader worden toegelicht.

De resultaten

In de Franse media (in de kranten Figaro en Le Monde) verschenen op 3 september direct artikelen over de resultaten van de onderzoeken. Beide kranten stellen dat de effectiviteit van Baclofen tegen alcoholisme (nog eens) bewezen is. Het Bacloville onderzoek doet dat met een score van 56,8% als het gaat om het bereiken van abstinentie of matig alcoholgebruik. De placebo groep scoort echter nog 36,5%. Het Alpadir onderzoek toont nauwelijks verschil tussen de Baclofen en de placebo groep. Het alcoholgebruik gaat terug van gemiddeld 9,5 glazen per dag naar 4. Bij de Baclofen groep is die daling één glas meer dan bij de placebo groep.

De Franse kranten doen de studie van de Universiteit van Amsterdam af met één zin. Het resultaat van dit onderzoek is negatief (geen effect), de duur te kort en de dosering te laag.

Het placebo effect

Er is sprake van een groter dan gebruikelijk placebo effect. Dit kan verklaard worden uit de regelmatige aandacht die alle deelnemers aan de onderzoeken krijgen. Het therapeutische effect van ‘in behandeling zijn’. Daarnaast zijn de verschillen tussen de resultaten van de onderzoeken groot. Eerdere onderzoeken inclusief het Duitse Baclad onderzoek kwamen uit op ongeveer 68%, Bacloville 57% en Alpadir laat geen verschil zien tussen Baclofen en een placebo. Dat mensen vanuit verschillende achtergronden tot alcoholisme komen (biologisch, psychische, sociaal) kan deze verschillen verklaren.

Bijwerkingen

Voor alle studies geldt dat nog steeds aanvullend onderzoek nodig is naar de bijwerkingen. Dit ondanks dat Baclofen in de onderzoeken door de deelnemers goed verdragen wordt. Begin dit jaar is een onderzoek gestart met 800 vrijwilligers (Academisch ziekenhuis Lille) om hier verder onderzoek naar te doen.

Geen wonderpil

Door een Franse arts wordt terecht gesteld dat Baclofen niet de wonderpil is zoals aanvankelijk werd gesteld. Het is wél een waardevol hulpmiddel in het bestrijden van een ‘ziekte’ waar 2 miljoen Fransen aan lijden en die daar jaarlijks zorgt voor 49.000 doden. Twijfelachtig is zijn constatering dat de effectiviteit van Baclofen te vergelijken is met die van andere medicijnen. Het veel gebruikte medicijn Campral scoort volgens de officiële bijsluiter in slechts 20% van de gevallen. En dan gaat het nog om het verminderen van trek, niet om abstinentie. En het peperdure Selincro, wel gepatenteerd en veel te weinig onderzocht, levert ook geen indrukwekkende resultaten.

Ik herhaal mijn mening dat Baclofen inderdaad geen wonderpil is. Maar het staat iedere arts vrij de verstandige keuze te maken om Baclofen onderdeel te laten zijn van een meeromvattend behandelplan. Een patiënt stabiel maken met behulp van Baclofen opdat een therapie effectiever is, lijkt mij een voor de hand liggende optie. Baclofen zou dan eerste keus moeten zijn. En niet laatste keus, als al het andere niet gewerkt heeft, zoals bijvoorbeeld bij Jellinek. Dat Baclofen de beste kans biedt, zeker als het gaat om het bereiken van abstinentie (het heilige doel van alle behandelaars, toch?), dat hebben deze en voorgaande onderzoeken wél bewezen.

Geen excuus meer?

De Franse Baclofen Associatie stelde in reactie op de resultaten al dat er nu geen belemmeringen meer zijn om Baclofen toe passen bij alcoholverslaving. Voor Frankrijk geldt dat misschien. Daar blijft men hard aan de weg timmeren. Er wordt een marketing licentie verwacht begin volgend jaar om Baclofen in hogere doseringen op de markt te brengen. Of in Nederland en Duitsland de handrem eraf gaat is nog zeer de vraag. De UvA studie lijkt nauwelijks een serieuze poging te zijn geweest er voor Nederland werk van te maken. Het heeft erg lang geduurd en is uitgevoerd door commerciële instellingen die hiervoor een financiële bijdrage van de deelnemers hebben gevraagd. Opvallend afwezig is de informatie over de resultaten van het onderzoek.

De vraag is niet of Baclofen werkt en veilig genoeg is. De vraag is of de verslavingsindustrie over haar eigen belang heen kan stappen en het belang van de alcoholpatiënt centraal gaat stellen.

Op de Duitse TV: Plusminus (ARD)

Met Berlijn als gastheer van dit congres is het niet verwonderlijk dat de Duitse media aandacht besteden aan de ‘Baclofen tegen alcoholzucht’ casus. Een nieuwsitem in de Duitse TV rubriek Plusminus zet in 6 minuten de zaak scherp op een rij. Duitsland kent 1,8 miljoen alcoholverslaafden en deze problematiek kost de Duitse maatschappij 27 miljard euro per jaar. Wat de behandelingskosten betreft, een dag therapie kost € 120,- , Baclofen € 0,57. In Frankrijk schrijven zo’n 5.000 artsen Baclofen voor, in Duitsland slechts 50. Volgens de uitzending zijn in Frankrijk al 100.000 mensen dankzij Baclofen van de alcohol afgeholpen. Het verschil: Baclofen is in Frankrijk erkend als medicijn tegen alcoholisme, in Duitsland en Nederland niet.

2 reacties

Verslavingszorg: De individuele aanpak van RoderSana

Behandeling met Baclofen behoort tot de mogelijkheden

Ik krijg zeer regelmatig de vraag of ik verslavingszorginstellingen ken die mensen in Nederland en België willen helpen met Baclofen. Helaas blijft dat lastig omdat veel instellingen er de voorkeur aan geven eerst andere middelen in te zetten. Ik merk gelijk op dat goede verslavingszorg meer is dan het verstrekken van medicijnen. Het gaat erom dat individuele zorg geboden wordt, omdat iedereen zijn of haar eigen verhaal heeft. Het doel moet zijn de angel uit de verslaving te halen, de oorzaak op te lossen, opdat een structurele oplossing gevonden wordt.

Eén van de lezers van deze website heeft veel baat gehad bij de behandeling door RoderSana, een particuliere zorgverlener met verschillende vestigingen in Nederland. De kliniek van RoderSana is gevestigd in Oirschot bij Eindhoven. Ambulante zorg wordt verleend vanuit vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Zwolle, Breda en Eindhoven. RoderSana biedt zorg op maat, waarbij naar de wensen van de cliënt goed geluisterd wordt (zoals het hoort). De inzet van Baclofen bij de behandeling – ook in hogere doseringen – behoort tot de mogelijkheden. Natuurlijk is dit onderdeel van een meeromvattend behandelplan en zal het inzetten van Baclofen afhangen van de conditie van iedere individuele cliënt. Dit wordt door artsen en behandelaars beoordeeld. Onderdeel van de behandeling op maat is tevens dat RoderSana haar behandeling niet ophangt aan één behandelwijze zoals bijvoorbeeld het 12 stappen model.

Voor informatie of aanmelden kun je bellen met 088 0088955, of ga naar de website van RoderSana. Ik raad je van harte aan deze stap te zetten.

14 reacties

Het ‘Baclofen is verslavend’ virus slaat toe

Aangestoken door de ‘professionals’ uit de verslavingszorg lijken steeds meer huisartsen overtuigd van de verslavende werking van Baclofen. ‘Je wisselt de ene verslaving voor de andere. Dat kan toch niet de bedoeling zijn’. Hebben we baanbrekend onderzoek gemist of vallen we gewoon weer in herhaling?

Alcohol en pillen

Gewenning en ontwenning

Zeker is dat niet iedereen hetzelfde reageert op medicijnen. Dus een algemeen geldende lijn trekken, kan niet. In de vele onderzoeken die met Baclofen gedaan zijn als medicijn tegen alcoholzucht, is het uitvalpercentage gering. Dat wil zeggen de mensen die hun deelname aan het onderzoek moeten stoppen doordat de bijwerkingen te bezwaarlijk blijken. In verband met die onderzoeken is nooit (!) gesproken over een verslavende werking van Baclofen. De meest voor de hand liggende verklaring? Baclofen is niet verslavend, tenminste niet in de betekenis zoals we het doorgaans kennen (dadelijk meer hierover). Je lichaam went aan Baclofen en ontwenning kan best eens klachten met zich meebrengen. Vandaar dat het medicijn in opbouw en afbouw wordt verstrekt.

Wat is verslavend?

Wat is dan verslavend in de (negatieve) betekenis zoals we die doorgaans kennen? Verslavend zoals alcohol bijvoorbeeld verslavend is? Het verslavende middel geeft een ‘high’, een verlichtend en/of euforisch gevoel dat de behoefte doet ontstaan het vaker te gebruiken. Er is steeds meer middel nodig om hetzelfde effect te bereiken. En bij onthouding treden vervelende geestelijke en lichamelijke verschijnselen op, die vooral snel en goed te bestrijden zijn door… het ‘middel’ weer te gebruiken. En zo ben je in de greep van het middel, verslaafd. Welnu, dames en heren professionals en volgzame huisartsen, Baclofen voldoet aan geen van deze kenmerken.

Uitzonderingen

Er zijn ervaringen van mensen die zeggen wél ontwenningsverschijnselen te hebben gehad, zelfs heftige. Maar het zijn de uitzonderingen, waarbij niet uitgesloten is dat er andere oorzaken een rol hebben gespeeld. De ontwenning van alcohol, om maar eens wat te noemen. Ikzelf ben ook maar één ervaring. Ik ben van 125 Mg per dag gekomen, gebruik nu 75 Mg, vergeet weleens een dag, maar heb nooit iets van ontwenning ervaren. Ik ben wel godzijdank van de alcohol en mijn antidepressivum af.

Onzinnig en onethisch

Er zijn heel veel, steeds meer, getuigenissen te vinden op internet van mensen die de hemel op blote knieën danken dat Baclofen op hun weg gekomen is. Dat ze daardoor aan een nieuw leven zijn begonnen. Ik ben één van hen. Het ‘Baclofen is verslavend’ argument is nog steeds een waardeloos excuus van de verslavingszorg om mensen de kans te ontzeggen van een levensbedreigende verslaving af te komen. Om een einde te maken aan de persoonlijke ellende en die van familie en vrienden. Veel huisartsen nemen dat argument kennelijk over. Zo wordt mensen de beste kans op herstel ontzegd, kunnen ze beter verslaafd blijven aan alcohol (de ene verslaving voor de andere, nietwaar?) of worden ze gedwongen hun heil te zoeken in ongecontroleerde zelfexperimenten. De vraag is waarom de verslavingszorg desondanks hardnekkig aan haar onzinnig en onethisch standpunt blijft vasthouden. Het antwoord ken je al.

Voor hulp bij het vinden van een behandeling met Baclofen kun je me bereiken via het contactformulier.

8 reacties

Een verraderlijke vriend

vodka

You and vodka. Just good friends…

Als mensen stoppen met alcohol wordt weleens gezegd dat dit is alsof je afscheid neemt van een vriend. Ik herken dat wel. Maar als een vriend van vlees en bloed zich zou gedragen als alcohol, zou je hem er drie keer uitschoppen.

Vooral op hectische, moeilijke dagen troostte ik mij vroeger met de gedachte dat die borrel aan het einde van de dag alle moeilijkheden zou doen vergeten. En inderdaad, dat doet alcohol, vooral als je het je rijkelijk toebedeelt. Als je jezelf leert slapen op alcohol is alcohol je vriend als slapen niet lukken wil. Zelfs fysieke pijnen verdoven als je maatje te hulp schiet. Maar dat vriendje vraagt een prijs die niemand uiteindelijk betalen wil.

Zodra die vriend vertrokken is, tekent de schaduwkant zich af. Wie zich incidenteel eens te buiten gaat aan alcohol, weet dat een paar biertjes nemen wonderen doet. Niets helpt zo goed tegen ontwenningsverschijnselen als het middel te nemen waardoor je die verschijnselen hebt. Waarschijnlijk het kenmerk van alle drugs, de reden waardoor het verslavend heet te zijn en sommige mensen er een hoop geld aan kunnen verdienen. Het ergste aan de ontwenningsverschijnselen vond ik dat mijn hartslag omhoog schoot. Samen met de verhoogde bloeddruk geeft dat een gevoel van onrust, gejaagdheid. Zweterigheid en trillen verhogen de feestvreugde niet. Het kost tijd, ongeveer een week, om dat kwijt te raken. Bewegen, goed eten en slapen, ook belangrijk. En als je stopt met alcohol, zorg dan dat je de eerste dagen valium neemt. Niet alleen om te kunnen slapen, maar vooral om een insult te voorkomen. In hun afkeer van alcohol en valium vergeten hulpverleners dat advies nog wel eens te geven. Die afkeer van valium is op zich niet gek. Het spul werkt zeer verslavend en met een week afkicken ben je er niet. Zeer pijnlijk bovendien.

Naast de uiterst onplezierige ontwenningsverschijnselen heeft het gebruik van alcohol nog vele nadelen. Het is niet goed voor zo’n beetje alles in je lichaam. Als je stopt merk je juist dat die lichaamsfuncties die het zwaarst te lijden hebben opmerkelijk beter functioneren, zoals je geheugen bijvoorbeeld. Als het echt uit de hand loopt dreigt een isolement door verlies van familie en vrienden, je baan, je huis,…alles. Alcohol is dus geen leuk vriendje om te hebben.

Toen ik mijn tijdelijk nieuwe huisarts (in opleiding) laatst vertelde over Baclofen zie hij dat ik daarmee toch het ene middel inwisselde voor het andere. Onbegrijpelijk vind ik dat. Technisch gezien klopt het natuurlijk, maar Baclofen is voorlopig een betere vriend dan die ik ingeruild heb. Er zijn altijd indianenverhalen, dus ook over Baclofen. Ik besef me dat ieder mens anders kan reageren op medicijnen. Maar Baclofen heeft voor mij niet de kenmerken van een verslavende drug. Ik ervaar geen euforie, noch ontwenning als ik het niet neem. Bovendien heeft het niet al die vervelende bijwerkingen van een antidepressivum, het middel waar huisartsen en psychiaters doorgaans niet zo moeilijk over lijken te doen. Incidenteel een slaapaanval en, voorbijgaand, wat problemen met mijn spraakmotoriek, dat zijn (waren) de bijwerkingen van Baclofen bij mij. Ik prijs me gelukkig dat ik afscheid heb kunnen nemen van de alcohol en mijn antidepressivum. Doe mij maar een Baclofen ‘verslaving’ dan.

3 reacties

Translate »